Wartość certyfikatu z dnia 30.06.2018 wynosi: 120,02 PLN

FILOZOFIA INWESTYCYJNA

PSF LEASE FIZ AN stosuje przejrzysty model inwestowania kapitału, łączący ponadprzeciętną oczekiwaną stopę zwrotu z bezpieczeństwem zabezpieczeń opartych na zastawie na pojazdach mechanicznych.

Dla kogo?
Fundusz przeznaczony zarówno dla instytucji jak również osób fizycznych ceniących skuteczne zabezpieczenia.

MODEL DZIAŁANIA

Fundusz inwestuje w niepubliczne emisje obligacji emitowane przez spółki celowe zajmujące się wynajmem samochodów oraz udzielaniem krótkoterminowych pożyczek korporacyjnych zabezpieczonych na pojazdach mechanicznych. Wszystkie emisje obejmowane przez Fundusz są emisjami zabezpieczonymi.

Formą prawną zabezpieczenia wierzytelności spółek celowych jest przewłaszczenie na zabezpieczenie ruchomości.

Fundusz jest akcjonariuszem każdej spółki celowej. Sprawozdania spółek celowych podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Dodatkowo są one co miesiąc wyceniane na zlecenie TFI.

Spółki celowe w strategii swojej działalności cechują się:

• rygorystyczną procedurą
• poszukiwaniem wyjątkowych okazji inwestycyjnych

DLACZEGO WARTO?

Zabezpieczenie inwestycji
Portfel inwestycyjny ulokowany w krótkoterminowe obligacje korporacyjne o stałym kuponie, które są emitowane przez podmioty celowe finansujące segment B2B przy zabezpieczeniu na nieruchomościach.

Polityka inwestycyjna
Polityka inwestycyjna polegająca na inwestycjach w spółki celowe prowadzące działalność finansową.

Profesjonalne zarządzanie
Transparentny proces inwestycyjny ukierunkowany na powtarzalność i stabilność wyników.

MONITORING ryzyka
Wszystkie projekty spółek celowych monitorowane są niezależnie. Biegli rzeczoznawcy weryfikujący jakość zabezpieczeń przy finansowaniu projektów.

CarLease S.A.

ul. Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa

www.psfl.pl
fiz@psfl.pl

Saturn TFI S.A.

ul. Krasińskiego 2A,01-601 Warszawa

www.saturntfi.pl
info@saturntfi.pl