Komunikat BNP Paribas Bank Polska S.A. do Uczestników funduszy dla których Bank pełni funkcję Depozytariusza

czytaj dalej...
KOMUNIKAT SATURN TFI S.A. W SPRAWIE DECYZJI KNF Z DNIA 20 SIERPNIA 2019 R. O NAŁOŻENIU NA SATURN TFI S.A. KARY PIENIĘŻNEJ ORAZ SANKCJI ADMINISTRACYJNEJ

SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Krasińskiego 2A, 01-601 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000305034, (dalej jako: „Saturn”, „Spółka”), wskazuje, co następuje:


czytaj dalej...

FILOZOFIA INWESTYCYJNA

Celem inwestycyjnym Funduszu jest Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, jednakże dołoży wszelkich starań dla jego realizacji.

DLA KOGO?

Produkt przeznaczony, dla klientów chcących ulokować swoje nadwyżki finansowe, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, którzy akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne i mogą, bez uszczerbku dla realizacji potrzeb podstawowych, zaabsorbować potencjalne straty inwestycyjne.

MODEL DZIAŁANIA

Fundusz realizuje politykę inwestycyjną polegającą na inwestycji aktywów w obligacje korporacyjne o stałym kuponie. Emitentami obligacji są wyłącznie spółki portfelowe Funduszu. Spółki te zabezpieczają wszystkie inwestycje mocno zdywersyfikowanymi i płynnymi aktywami. Spółki portfelowe funduszu inwestycyjnego oferują najem krótko- i średniookresowy jako atrakcyjną alternatywę dla innych form finansowania, wykorzystując do budowy floty wynajmowanych aut między innymi leasing. W przypadku pojazdów jedyną dopuszczalną formą zabezpieczenia jest przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem zawieszającym i rozwiązującym, co jest bardziej bezpieczną formą zabezpieczenia niż zastaw.

Saturn TFI S.A.

ul. Krasińskiego 2A,01-601 Warszawa

www.saturntfi.pl
info@saturntfi.pl